SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình SXKD quý II năm 2024

Ngày: 15/07/2024

    Qúy II/2024, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 13.319 triệu kWh, đạt 105.65 kế hoạch quý và bằng 71.93% so với cùng kỳ năm 2023. 

     Tổng doanh thu là 18.516 tỉ đồng, đạt 98.53% kế hoạch quý, bằng 78.74% so với cùng kỳ năm 2023.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 8.959 tỉ đồng, đạt 104.81% kế hoạch quý, bằng 73.94% so với cùng kỳ năm 2023.

    Tổng hợp SL 6 tháng đầu năm 2024, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 32.206 triệu kWh, đạt 102.26% kế hoạch và bằng 85.34% so với cùng kỳ năm 2023. 

     Tổng doanh thu là 42.850 tỉ đồng, đạt 99.36% kế hoạch, bằng 89.44% so với cùng kỳ năm 2023.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 21.744 tỉ đồng, đạt 101.75% kế hoạch, bằng 88.41% so với cùng kỳ năm 2023.
 
Xem tiếp 
Tình hình SXKD quý I năm 2024

Ngày: 19/04/2024

      Qúy I/2024, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 18.889 triệu kWh, đạt 101.97 kế hoạch quý và 98.26% so với cùng kỳ năm 2023. 

     Tổng doanh thu là 24.334 tỉ đồng, đạt 101.54% kế hoạch quý, bằng 100.19% so với cùng kỳ năm 2023.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 12.783 tỉ đồng, đạt 106.59% kế hoạch quý, bằng 102.44% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem tiếp 
Báo cáo tình hình SXKD năm 2023

Ngày: 01/02/2024

     Qúy IV/2023, Nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 14.881 triệu kWh, đạt 162.85% kế hoạch quý và 113.68% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 19.367 tỉ đồng, đạt 145.52% kế hoạch quý, bằng 121.5% so với cùng kỳ năm 2022.

     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 7.368 tỉ đồng, đạt 171.92% kế hoạch quý, bằng 128.38% so với cùng kỳ năm 2022.

    Tính cà năm 2023, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 61.812 triệu kWh, đạt 111.43% kế hoạch năm và bằng 97.1% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 75.903 tỉ đồng, đạt 111.50% kế hoạch năm, bằng 100.61% so với cùng kỳ năm 2022.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 34.278 tỉ đồng, đạt 117.17% kế hoạch năm, bằng 88.77% so với cùng kỳ năm 2022.
Xem tiếp 
TB kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

Ngày: 15/07/2023

      Qúy II/2023, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 21.549 triệu kWh, đạt 103.1% kế hoạch quý và 103.1% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 26.872 tỉ đồng, đạt 103.94% kế hoạch quý, bằng 103.94% so với cùng kỳ năm 2021.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 16.243 tỉ đồng, đạt 103.95% kế hoạch quý, bằng 103.95% so với cùng kỳ năm 2021.
Xem tiếp 
Tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023

Ngày: 17/04/2023

       Qúy I/2023, Nhà máy thủy điện Định Bình sản xuất được 19.224 triệu Kwh, đạt 89.21% so với kế hoạch quý I/2023 và so với cùng kỳ năm 2022.

      Tồng doanh thu là 24.289 tỉ đống, đạt 81.80% so với kế hoạch quý I/2023 và 90.39% so với cùng kỳ năm 2022.

      Lợi nhuận sau thế TNDN là 12.479 tỉ đống, đạt 86.39% so với kế hoạch quý I/2023 và 76.32% so với cùng kỳ năm 2022 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024

Ngày: 03/05/2024

                                        Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 02/05/2024, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 10/2024/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

      Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TB chi cổ tức đợt 2 năm 2023

Ngày: 23/10/2023

                                          Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 23/10/2023, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 37/2023/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

      Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TB chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023

Ngày: 14/06/2023

                                         Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 14/06/2023, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 18/2023/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

      Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TB chi trả cổ tức đợt 3 năm 2022

Ngày: 26/10/2022

    Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 25/10/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 25/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TB chi trả cổ tức đợt 2/2022

Ngày: 21/08/2022

   Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 19/08/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 23/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  BIỂU MẪU CHO CỔ ĐÔNG
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CẦN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

Ngày: 01/03/2018

 Thời gian qua, Công ty đã gửi thông báo đến các cổ đông theo địa chỉ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, trong đó có 1 số cổ đông bị hoàn trả lại với lý do về phía bưu điện thông báo địa chỉ không chính xác. Chi tiết như Danh sách Công ty thống kê được:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ ĐỊA CHỈ KHÔNG CHÍNH XÁC

Để phục vụ cho việc liên lạc đáp ứng yêu cầu của quý cổ đông về sau này đề nghị quý cổ đông có địa chỉ sai khác so với danh sách đang được Trung tâm lưu ký quản lý lập Đề nghị thay đổi thông tin như lile đính kèm và gửi cùng 02 bản photo CMND đến đại chỉ Công ty.

MẪU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN

 
Xem tiếp 
Mẫu Giấy thay đổi thông tin cổ đông

Ngày: 22/08/2016

Cổ đông cần thay đổi nhỏ về thông tin trong Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, hãy làm theo mẫu gửi Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

    - Mẫu Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông.

    - Mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Xem tiếp 
CẤP, ĐỔI GCNSHCP

Ngày: 01/05/2013

                                                                                                         THÔNG BÁO

      Thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và được UBCKNN cho phép, Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình đã hoàn thành việc huy động tăng vốn điều lệ để đầu tư nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng.

      Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính mời quý cổ đông đến đổi, nhận GCNSHCP tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu sau khi huy động.

      Chi Tiết xem file đính kèm theo
      Thông báo cấp - đổi GCNSHCP

 
Xem tiếp 
TB MẤT GCNSHCP

Ngày: 15/03/2013

                                                                                     THÔNG BÁO
                                                          V/v Mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần

     Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo về việc các cổ đông mất Giấy CNSHCP như sau :

   -    Qũy đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 - Giấy CNĐKKD số: 118/CV-UBCK
        Mã cổ đông: 000005 - Số cổ phần sở hữu: 19.360 Cp phổ thông
        Ngày nhận đơn báo : 15/03/2013
 

 
Xem tiếp 
TB THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Ngày: 01/01/2013

                                                                                              THÔNG BÁO

         Từ ngày 01/01/2013, Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ chấm dứt Hợp đồng quản lý sổ cổ đông với Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt. Mọi giao dịch của Cổ đông, xin trực tiếp đến liên hệ tại :
 
                                                               Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Định Bình
                                         Lô 28 - 30 Điện Biên Phủ, P.Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
                                         Tell : 056 - 2211705           Fax : 056 3946877
 

Các biểu mẫu giao dịch cổ đông : Tải mẫu kê dưới đây
Hợp đồng CNCP tổ chức
Giấy YCCNCP tổ chức
Hợp đồng CNCP cá nhân
Giấy YCCNCP cá nhân
Giấy TB mất GCNSHCP
Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông
Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
Giấy UQ làm thủ tục CNCP
Giấy UQ nhận cổ tức

 
Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
TB mất GCNSHCP : Hồ Thăng Thu

Ngày: 14/01/2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Hồ Thăng Thu                 

  Số cổ phần sở hữu : 29.500 CP                  Mệnh giá: Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

Xem tiếp 
TB mất GCNSHCP : Lê Thị Minh Loan

Ngày: 02/01/2020

          Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Lê Thị Minh Loan                    Mã cổ đông :  000595             Ngày cấp: 10/03/2009

 Số cổ phần sở hữu : 462 cp                  Mệnh giá: Bốn triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

        Trân trọng.

Xem tiếp 
TB mất GCNSHCP : Đỗ Đình Thứ

Ngày: 02/01/2020

           Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Đỗ Đình Thứ                    Mã cổ đông :  000890             Ngày cấp: 01/09/2009

 Số cổ phần sở hữu : 7.722 cp                  Mệnh giá: Bảy mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

Xem tiếp 
Thông báo việc thay đổi cổ đông lớn của Công ty

Ngày: 12/02/2019

 Ngày 02/02/2019, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được Báo cáo của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ về việc đơn vị đã trở thành cổ đông lớn của Công ty và gia tăng tỷ lệ cổ phần sở hữu tại Công ty.

 

Xem tiếp 
Thông tin về việc thay đổi cá nhân là cổ đông lớn của công ty

Ngày: 29/01/2019

  Ngày 25/01/2019, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được Báo cáo về việc bà Nguyễn Thị An Ly không còn là cổ đông lớn của Công ty.

 Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG TIN KHÁC
TB về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày: 02/08/2023

 THÔNG BÁO

Ngày 02/08/2022, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và kế toán ECOVIS AFA Việt Nam. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

Xem tiếp 
TB ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Ngày: 23/08/2022

 THÔNG BÁO

Ngày 19/08/2022, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá ECOVIS AFA Việt Nam. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

Xem tiếp 
TB kết quả mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

Ngày: 21/08/2021

      Ngày 20/08/2021, Công ty có nhận được thông báo về kết quả mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ . Nay công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

1. Bà Bùi Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Lê Thị Xuân Loan - thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Huỳnh Ngọc Lê Anh - người liên quan đến người nội bộ

 
Xem tiếp 
TB ký hợp đông kiểm toán BCTC năm 2021

Ngày: 13/08/2021

THÔNG BÁO

Ngày 11/08/2021, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty kiểm toán & kế toán AAC. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

 
 

 

Xem tiếp 
TB mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

Ngày: 05/08/2021

     Ngày 04/08/2021, Công ty có nhận được thông báo giao dịch mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ. Nay Công ty đăng Thông báo này để thông tin cho các cổ đông cùng biết

1. Bà Bùi Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát 

2. Bà Lê Thị Xuân Loan - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Bà Huỳnh Ngọc Lê Anh - Nhân viên Công ty

 
 

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN