SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021

Ngày: 28/07/2021

     Lũy kế sáu tháng đầu năm 2021, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 36,65 triệu kWh, đạt 74,05% kế hoạch cả năm và bằng 199,51% so với cùng kỳ năm 2020.

    Tổng doanh thu là 45,772 tỉ đồng, đạt 77,11% kế hoạch cả năm và bằng 161,10% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 30,062 tỉ đồng, đạt 91,48% kế hoạch cả năm và bằng 179,30% so với cùng kỳ năm 2020. 
 
Xem tiếp 
Tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2021

Ngày: 08/04/2021

      Qúy I/2021, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 20.902 triệu kWh, đạt 118.76% kế hoạch quý và 221.25% so với cùng kỳ năm 2020. 

     Tổng doanh thu là 25.732 tỉ đồng, đạt 112.94% kế hoạch quý, bằng 167.79% so với cùng kỳ năm 2020.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 17.397 tỉ đồng, đạt 117.30% kế hoạch quý, bằng 188.84% so với cùng kỳ năm 2020.

 

 
Xem tiếp 
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Ngày: 12/01/2021

   Trong quý IV/2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 15,935 triệu kWh, bằng 117,37% kế hoạch năm và bằng 98,35% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 18,468 tỉ đồng, bằng 110,92% kế hoạch và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019Lợi nhuận sau thuế TNDN là 9,873 tỉ đồng, bằng 114,15% kế hoạch và bằng 97,46% so với cùng kỳ năm 2019

    Tính đến hết năm 2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 41,740 triệu kWh, đạt 100,22% kế hoạch cả năm và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 53,497 tỉ đồng, đạt 100,60% kế hoạch cả năm và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 27,708 tỉ đồng, đạt 105,71% kế hoạch cả năm và bằng 97,46% so với cùng kỳ năm 2019. 

 

Xem tiếp 
Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020

Ngày: 01/11/2020

   Trong quý III/2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 7,432 triệu kWh, bằng 109.11% kế hoạch. Tổng doanh thu là 6,618 tỉ đồng, bằng 163,32% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 1,953 tỉ đồng, bằng 156,31% kế hoạch

    Lũy kế chín tháng đầu năm 2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 25,804 triệu kWh, đạt 61,95% kế hoạch cả năm và bằng 85,11% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 35,029 tỉ đồng, đạt 65,87% kế hoạch cả năm và bằng 87,00% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 17,835 tỉ đồng, đạt 68,04% kế hoạch cả năm và bằng 86,79% so với cùng kỳ năm 2019. 
Xem tiếp 
Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Ngày: 21/07/2020

    Lũy kế sáu tháng đầu năm 2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 18,37 triệu kWh, đạt 44,11% kế hoạch cả năm và bằng 67.48% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 28,441 tỉ đồng, đạt 53,48% kế hoạch cả năm và bằng 74,62% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 15,881 tỉ đồng, đạt 60,59% kế hoạch cả năm và bằng 73,02% so với cùng kỳ năm 2019. 

 
Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Ngày: 03/08/2021

   Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 02/08/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 20/2021/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TB tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 (mới)

Ngày: 05/05/2021

                                                                                 THÔNG BÁO

 

     Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại TB số 1530/TB-VSD  ngày 27/04/2021 đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt I/2021 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2021

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000đ)

- Thời gian chi trả : 28/05/2021

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

 
Xem tiếp 
TB tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Ngày: 22/04/2021

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 20/04/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 11/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
Xem tiếp 
TB tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 (mới)

Ngày: 25/01/2021

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại TB số 126/TB-VSD  ngày 19/01/2021 đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt II/2020 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/01/2021

- Tỷ lệ thực hiện : 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200đ)

- Thời gian chi trả : 05/02/2021

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Xem tiếp 
TB tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Ngày: 14/01/2021

   Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 13/01/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 02/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  BIỂU MẪU CHO CỔ ĐÔNG
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CẦN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

Ngày: 01/03/2018

 Thời gian qua, Công ty đã gửi thông báo đến các cổ đông theo địa chỉ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, trong đó có 1 số cổ đông bị hoàn trả lại với lý do về phía bưu điện thông báo địa chỉ không chính xác. Chi tiết như Danh sách Công ty thống kê được:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ ĐỊA CHỈ KHÔNG CHÍNH XÁC

Để phục vụ cho việc liên lạc đáp ứng yêu cầu của quý cổ đông về sau này đề nghị quý cổ đông có địa chỉ sai khác so với danh sách đang được Trung tâm lưu ký quản lý lập Đề nghị thay đổi thông tin như lile đính kèm và gửi cùng 02 bản photo CMND đến đại chỉ Công ty.

MẪU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN

 
Xem tiếp 
Mẫu Giấy thay đổi thông tin cổ đông

Ngày: 22/08/2016

Cổ đông cần thay đổi nhỏ về thông tin trong Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, hãy làm theo mẫu gửi Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

    - Mẫu Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông.

    - Mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Xem tiếp 
CẤP, ĐỔI GCNSHCP

Ngày: 01/05/2013

                                                                                                         THÔNG BÁO

      Thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và được UBCKNN cho phép, Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình đã hoàn thành việc huy động tăng vốn điều lệ để đầu tư nhà máy thủy điện Định Bình mở rộng.

      Công ty cổ phần thủy điện Định Bình kính mời quý cổ đông đến đổi, nhận GCNSHCP tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu sau khi huy động.

      Chi Tiết xem file đính kèm theo
      Thông báo cấp - đổi GCNSHCP

 
Xem tiếp 
TB MẤT GCNSHCP

Ngày: 15/03/2013

                                                                                     THÔNG BÁO
                                                          V/v Mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần

     Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo về việc các cổ đông mất Giấy CNSHCP như sau :

   -    Qũy đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 - Giấy CNĐKKD số: 118/CV-UBCK
        Mã cổ đông: 000005 - Số cổ phần sở hữu: 19.360 Cp phổ thông
        Ngày nhận đơn báo : 15/03/2013
 

 
Xem tiếp 
TB THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Ngày: 01/01/2013

                                                                                              THÔNG BÁO

         Từ ngày 01/01/2013, Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ chấm dứt Hợp đồng quản lý sổ cổ đông với Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt. Mọi giao dịch của Cổ đông, xin trực tiếp đến liên hệ tại :
 
                                                               Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Định Bình
                                         Lô 28 - 30 Điện Biên Phủ, P.Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
                                         Tell : 056 - 2211705           Fax : 056 3946877
 

Các biểu mẫu giao dịch cổ đông : Tải mẫu kê dưới đây
Hợp đồng CNCP tổ chức
Giấy YCCNCP tổ chức
Hợp đồng CNCP cá nhân
Giấy YCCNCP cá nhân
Giấy TB mất GCNSHCP
Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông
Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
Giấy UQ làm thủ tục CNCP
Giấy UQ nhận cổ tức

 
Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
TB mất GCNSHCP : Hồ Thăng Thu

Ngày: 14/01/2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Hồ Thăng Thu                 

  Số cổ phần sở hữu : 29.500 CP                  Mệnh giá: Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

Xem tiếp 
TB mất GCNSHCP : Lê Thị Minh Loan

Ngày: 02/01/2020

          Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Lê Thị Minh Loan                    Mã cổ đông :  000595             Ngày cấp: 10/03/2009

 Số cổ phần sở hữu : 462 cp                  Mệnh giá: Bốn triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

        Trân trọng.

Xem tiếp 
TB mất GCNSHCP : Đỗ Đình Thứ

Ngày: 02/01/2020

           Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình nhận được thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với các thông tin chính như sau :

 Tên cổ đông : Đỗ Đình Thứ                    Mã cổ đông :  000890             Ngày cấp: 01/09/2009

 Số cổ phần sở hữu : 7.722 cp                  Mệnh giá: Bảy mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng 

        Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình xin thông báo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên không còn giá trị sử dụng và được thay thế bởi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp mới. Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình sẽ không xác nhận, cung cấp bất cứ quyền lợi nào với Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã báo mất.

Xem tiếp 
Thông báo việc thay đổi cổ đông lớn của Công ty

Ngày: 12/02/2019

 Ngày 02/02/2019, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được Báo cáo của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ về việc đơn vị đã trở thành cổ đông lớn của Công ty và gia tăng tỷ lệ cổ phần sở hữu tại Công ty.

 

Xem tiếp 
Thông tin về việc thay đổi cá nhân là cổ đông lớn của công ty

Ngày: 29/01/2019

  Ngày 25/01/2019, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình có nhận được Báo cáo về việc bà Nguyễn Thị An Ly không còn là cổ đông lớn của Công ty.

 Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG TIN KHÁC
TB kết quả mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

Ngày: 21/08/2021

      Ngày 20/08/2021, Công ty có nhận được thông báo về kết quả mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ . Nay công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

1. Bà Bùi Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Lê Thị Xuân Loan - thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Huỳnh Ngọc Lê Anh - người liên quan đến người nội bộ

 
Xem tiếp 
TB ký hợp đông kiểm toán BCTC năm 2021

Ngày: 13/08/2021

THÔNG BÁO

Ngày 11/08/2021, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty kiểm toán & kế toán AAC. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

 
 

 

Xem tiếp 
TB mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ của Công ty

Ngày: 05/08/2021

     Ngày 04/08/2021, Công ty có nhận được thông báo giao dịch mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ. Nay Công ty đăng Thông báo này để thông tin cho các cổ đông cùng biết

1. Bà Bùi Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát 

2. Bà Lê Thị Xuân Loan - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Bà Huỳnh Ngọc Lê Anh - Nhân viên Công ty

 
 

 

Xem tiếp 
TB bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/06/2021.

Ngày: 20/04/2021

                                     Thông Báo bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/06/2021.

 
      Ngày 20/04/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 10/2021/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/06/2021. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo .

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

dịch vụ

 

Xem tiếp 
Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5

Ngày: 20/08/2019

    Ngày 20/08/2019, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - CTCP lần thứ 5 cấp ngày 19/08/2019 của Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định cấp. Nay Công ty thông báo để quý cổ đông được biết

    Tải file : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần thứ 5

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN