SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

Ngày: 01/01/2008

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
     + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2008:
           * Tổng doanh thu:                               18.145.800.000 đ
           * Tổng chi phí:                                     10.865.745.717 đ
           * Lợi nhuận sau thuế TNDN:            7.280.054.283 đ
         * Phân phối lợi nhuận năm 2008: Đại hội cổ đông năm 2009 căn cứ vào giá trị doanh thu thực tế cuối năm tài chính làm cơ sở phân chia lợi nhuận.
     + Cơ hội đầu tư dự án mới: cho phép Công ty nghiên cứu tìm kiếm, liên doanh đầu tư các dự án mới, trước mắt xem xét khả năng mở rộng, nâng công suất nhà máy thuỷ điện Định Bình.
     Chi tiết xem Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008 công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN