SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình SXKD quý I năm 2024

Ngày: 19/04/2024

      Qúy I/2024, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 18.889 triệu kWh, đạt 101.97 kế hoạch quý và 98.26% so với cùng kỳ năm 2023. 

     Tổng doanh thu là 24.334 tỉ đồng, đạt 101.54% kế hoạch quý, bằng 100.19% so với cùng kỳ năm 2023.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 12.783 tỉ đồng, đạt 106.59% kế hoạch quý, bằng 102.44% so với cùng kỳ năm 2023.
( DHP )
TIN LIÊN QUAN