SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

Ngày: 05/07/2016

    tháng 6/2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 4.85 triệu kWh, bằng 108.74% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu là 5.74 tỉ đồng, bằng 100.06% so với cùng kỳ năm 2015.
 
   Sáu tháng đầu năm 2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 24,36 triệu kWh, đạt 54.14% kế hoạch năm, bằng 80.14% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 34.31 tỉ đồng, đạt 70.35% kế hoạch năm, bằng 93.84% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN là 20.37 tỉ đồng, đạt 87.42% kế hoạch năm, bằng 94.63% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.352 đ/cp, đạt 84.0% kế hoạch năm, và bằng 89.87% so với cùng kỳ năm 2015

( DHP )
TIN LIÊN QUAN