SẢN LƯỢNG ĐIỆN
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

Ngày: 19/01/2022


 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và tỉ lệ% so với

kế hoạch năm 2021, kết quả thực hiện năm 2020 như sau:

TT

CHỈ TIÊU

ĐVT

THỰC HIỆN 2021

TỶ LỆ (%)

TH/KH 2021

TH 2021 /TH 2020

1

Sản lượng điện

Triệu kwh

53,683

108,45

128,61

2

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

65,568

110,46

122,54

3

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Tỷ đồng

33,213

112,90

119,85

4

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

đ/cp

3.834

112,90

119,85

( DHP )
TIN LIÊN QUAN