SẢN LƯỢNG ĐIỆN
SẢN LƯỢNG ĐIỆN QUÝ I/2015

Ngày: 03/04/2015

  Quí I năm 2015 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 14,80 triệu kWh đạt 28,31% kế hoạch năm 2015. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 15,62 tỉ đồng bằng 32,02% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 9.58 tỉ đồng đạt 39,5% kế hoạch năm.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN