SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Ngày: 01/01/2010

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
     + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2010:
           * Sản lượng điện thương phẩm:   42 triệu kWh
           * Tổng doanh thu:                             25.256.000.000 đ
           * Lợi nhuận sau thuế TNDN:         13.182.000.000 đ
           * Cổ tức:                                             18.23%
           * Phân phối lợi nhuận năm 2009: Đại hội cổ đông năm 2011 căn cứ vào giá trị doanh thu thực tế cuối năm tài chính làm cơ sở phân chia lợi nhuận.
     + Đối với dự án mở rộng nhà máy thuỷ điện Định Bình:
           * Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho phép đầu tư xây dựng dự án.
           * Hoàn thành thiết kế kỹ thuật thi công - tỗng dự toán, ký hợp đồng với các nhà thầu.
           * Hoàn thành công tác đắp đê quai, đào móng và xây dựng đến cao trình 51m để vượt lũ năm 2010.
     Chi tiết xem Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010 công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN