CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 24/07/2023

    Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 được tải dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Xem tiếp 

Ngày: 24/07/2023

 Thông Báo bổ nhiệm lại chức danh Người quản trị và thư ký Công ty từ ngày 01/08/2023.

       Ngày 24/07/2023, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 26/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Người quản trị kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/07/2024. Nay, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo.

          Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 09/06/2023

     Ngày 08/06/2023, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - CTCP lần thứ 6 cấp ngày 02/06/2023 của Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định cấp. Nay Công ty thông báo để quý cổ đông được biết

       Chi tiết xem file đính kèm 

Xem tiếp 

Ngày: 26/05/2023

- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Trần Xuân Toàn.

- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Như Hoàng.
 
- Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi lần thứ sáu) của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình và các quy định của pháp luật hiện hành 
 
       Nay, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố việc thay đổi chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và người phụ trách công bố thông tin từ ông Trần Xuân Toàn sang cho ông Phạm Như Hoàng kể từ ngày 24/05/2023.

 Chi tiết xem file đính kèm

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT

 

Xem tiếp 

Ngày: 18/04/2023

     Ngày 18/04/2023, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được đơn xin từ chức thành viên HĐQT, xin từ chức Giám đốc của ông Trần Xuân Toàn lập ngày 17/04/2023. Nay xin công bố để quý cổ đông được biết .

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN