CÔNG BỐ THÔNG TIN
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công bố các báo cáo thường niên năm 2020

Ngày: 04/02/2021

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

Tải về:   - Báo cáo tình hình quản trị công ty

              - Báo cáo thường niên năm 2020
 

 

Xem tiếp 
Công bố báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2019

Ngày: 03/03/2020

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên năm 2019 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

 Tải về
 
 
Xem tiếp 
Công bố báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2018

Ngày: 26/02/2019

 Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

 Tải về
 
Xem tiếp 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Ngày: 01/03/2018

Xem tiếp 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Ngày: 25/01/2018

Theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như file đính kèm sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Thông báo kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày: 20/04/2021

  Ngày 19/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 62 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.351.370 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 
Xem tiếp 
Thông báo & Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày: 26/03/2021

THÔNG BÁO

                                              V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

        Thời gian : 8h ngày 19/04/2021

        Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

        Ngày đăng ký cuối cùng : 31/03/2021 

       Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
Thông báo kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày: 23/06/2020

   Ngày 22/06/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 68 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.989.145 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72.77 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem tiếp 
Thông báo & Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày: 10/06/2020

                                                                            THÔNG BÁO

                                              V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

        Thời gian : 8h ngày 22/06/2020
        Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

       Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
Thông báo mới về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày: 22/04/2020

                                                                               THÔNG BÁO

                                              V/v  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020


         Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Định Bình xin trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

        Thời gian : 8h00 ngày 22/06/2020
        Địa điểm dự kiến : Hội trường Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn

       Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ & ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Thông báo thay đổi các quy chế và điều lệ hiện hành

Ngày: 20/05/2021

    Ngày 20/04/2021, HĐQT CTCP thủy điện Định Bình đã ra quyết định sửa đổi nội dung các văn bản quan trọng. Nay xin thông báo để mọi cổ đông cùng biết : 

 - Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 6)

 - Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi)

 - Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần 1)

 
Xem tiếp 
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2018

Ngày: 12/03/2018

                                                                                        QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT ngày 04/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

1.Nghị Quyết số 02/2018/QĐ-HĐQT

2. Mục lục Quy chế

3. Nội dung Quy chế

4. Phụ lục 1

5. Phụ lục 2

6. Phụ lục 3

7. Phụ lục 4

8. Phụ lục 5

9. Phụ lục 6

10. Phụ lục 7

11. Phụ lục 8

12. Phụ lục 9

 

 
Xem tiếp 
ĐIỀU LỆ CÔNG TY (SỬA ĐỔI LẦN 5-2018)

Ngày: 12/01/2018

Xem tiếp 
Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình lần IV

Ngày: 26/02/2015

 Ngày 18  tháng 4 năm 2012, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ tư) do việc tăng vốn điều lệ từ 72,30 tỉ đồng thành 82.30 tỉ đồng.
Tải tập tin để xem chi tiết

 

Xem tiếp 
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày: 12/09/2009

                                                                                       QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-HĐQT ngày 01/9/2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

Tải tài liệu đính kèm

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN