CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bó các báo cáo thường niên năm 2023

Ngày: 24/02/2024

       Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán -Thẩm định giá & tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam như các file đính kèm sau:

Tải về :    - Báo cáo thường niên năm 2023

                - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Xem tiếp 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Ngày: 05/02/2024

     Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 được tải dưới đây:

   Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Xem tiếp 
Báo cáo THQT Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Ngày: 24/07/2023

    Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 được tải dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Xem tiếp 
TB v/v bổ nhiệm lại Người quản trị kiêm thư ký Công ty

Ngày: 24/07/2023

 Thông Báo bổ nhiệm lại chức danh Người quản trị và thư ký Công ty từ ngày 01/08/2023.

       Ngày 24/07/2023, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 26/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Người quản trị kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/07/2024. Nay, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo.

          Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TB về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 năm 2023

Ngày: 09/06/2023

     Ngày 08/06/2023, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - CTCP lần thứ 6 cấp ngày 02/06/2023 của Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định cấp. Nay Công ty thông báo để quý cổ đông được biết

       Chi tiết xem file đính kèm 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH & BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công bố các báo cáo thường niên năm 2021

Ngày: 27/01/2022

     Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

Tải về :      - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

                  - Báo cáo thường niên năm 2021

                  - Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Xem tiếp 
Công bố các báo cáo thường niên năm 2020

Ngày: 04/02/2021

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

Tải về:   - Báo cáo tình hình quản trị công ty

              - Báo cáo thường niên năm 2020
 

 

Xem tiếp 
Công bố báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2019

Ngày: 03/03/2020

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên năm 2019 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

 Tải về
 
 
Xem tiếp 
Công bố báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2018

Ngày: 26/02/2019

 Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

 Tải về
 
Xem tiếp 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Ngày: 01/03/2018

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB về kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày: 26/04/2024

    Ngày 26/04/2024, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 62 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.318.404 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Xem tiếp 
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày: 26/03/2024

HĐQT kính gửi quý cổ đông Tài liệu phục vụ cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

(Nhấp vào danh mục tài liệu cần xem)

Xem tiếp 
TB về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày: 19/02/2024

     Ngày 19/02/2024, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra quyết định số 07/2024/QĐ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Nay Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

   Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 
TB về kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày: 25/05/2023

   Ngày 24/05/2023, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 65 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.949.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 

Xem tiếp 
Thông báo mới về danh sách các ứng viên đã gửi thông tin

Ngày: 10/05/2023

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ & ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TB về việc ban hành quy chế Công bố thông tin năm 2022

Ngày: 01/02/2022

      Ngày 02/11/2021, HĐQT đã ban hành Quyết dịnh số 24/2021/QĐ-HĐQT về Quy chế công bố thông tin của CTCP thủy điện Định Bình dăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trong đó    -  QĐ HĐQT thông qua Quy Chế CBTT

                  -  Nội duy quy chế CBTT

 
Xem tiếp 
Thông báo thay đổi các quy chế và điều lệ hiện hành

Ngày: 20/05/2021

    Ngày 20/04/2021, HĐQT CTCP thủy điện Định Bình đã ra quyết định sửa đổi nội dung các văn bản quan trọng. Nay xin thông báo để mọi cổ đông cùng biết : 

 - Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 6)

 - Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi)

 - Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần 1)

 
Xem tiếp 
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2018

Ngày: 12/03/2018

                                                                                        QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT ngày 04/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

1.Nghị Quyết số 02/2018/QĐ-HĐQT

2. Mục lục Quy chế

3. Nội dung Quy chế

4. Phụ lục 1

5. Phụ lục 2

6. Phụ lục 3

7. Phụ lục 4

8. Phụ lục 5

9. Phụ lục 6

10. Phụ lục 7

11. Phụ lục 8

12. Phụ lục 9

 

 
Xem tiếp 
ĐIỀU LỆ CÔNG TY (SỬA ĐỔI LẦN 5-2018)

Ngày: 12/01/2018

Xem tiếp 
Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Định Bình lần IV

Ngày: 26/02/2015

 Ngày 18  tháng 4 năm 2012, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ tư) do việc tăng vốn điều lệ từ 72,30 tỉ đồng thành 82.30 tỉ đồng.
Tải tập tin để xem chi tiết

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN