QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ & ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Điều lệ Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (sửa lần đầu)

Ngày: 01/01/2009

Điều lệ này của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Công ty cổ phần thủy điện Định Bình (dưới đây gọi là “Công ty”), là Công ty cổ phần, được thành lập theo Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan khác, vì vậy Điệu lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định khác của Công ty được thông qua không trái với Điều lệ và pháp luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành mọi hoạt động của Công ty.

Điều lệ này được thông qua bởi các Cổ đông của Công ty theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 29 tháng 5 năm 2008.
Tải tài liệu đính kèm

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN