QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ & ĐIỀU LỆ CÔNG TY
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2018

Ngày: 12/03/2018

                                                                                        QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT ngày 04/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

1.Nghị Quyết số 02/2018/QĐ-HĐQT

2. Mục lục Quy chế

3. Nội dung Quy chế

4. Phụ lục 1

5. Phụ lục 2

6. Phụ lục 3

7. Phụ lục 4

8. Phụ lục 5

9. Phụ lục 6

10. Phụ lục 7

11. Phụ lục 8

12. Phụ lục 9

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN