CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bó các báo cáo thường niên năm 2023

Ngày: 24/02/2024

       Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán -Thẩm định giá & tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam như các file đính kèm sau:

Tải về :    - Báo cáo thường niên năm 2023

                - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

( DHP )
TIN LIÊN QUAN