CÔNG BỐ THÔNG TIN
TB bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc công ty

Ngày: 15/12/2021

                                                                                 THÔNG BÁO

          Ngày 13/12/2021, HĐQT Công ty đã ban hành quyết định số 25/2021/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm ông Võ Thắng Huynh giữ chức vụ Phó giàm đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình từ ngày 01/01/2022. 

          Trân trọng

 
 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN