CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bó các báo cáo thường niên năm 2022

Ngày: 18/02/2023

      Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán -Thẩm định giá & tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam như các file đính kèm sau:

Tải về :      - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

                  - Báo cáo thường niên năm 2022

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN