CÔNG BỐ THÔNG TIN
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Ngày: 08/02/2023

    Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 được tải dưới đây:

- VB diều chỉnh BCTHQT Công ty

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

( DHP )
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI