THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC

Ngày: 26/10/2022

    Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 25/10/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 25/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 21/08/2022

   Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 19/08/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 23/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Xem tiếp 

Ngày: 06/05/2022

                                        Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 04/05/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

Chi tiết xem file đính kèm

 
Xem tiếp 

Ngày: 20/01/2022

                                       Kính gửi Qúy cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

         HĐQT CTCP thủy điện Định Bình đã ban hành quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2022 về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 thay thế quyết định số 01/2022/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2022. Nội dung thay đổi chính: sửa "Ngày thực hiện là tháng 01 năm 2022. Ủy quyền Giám đốc  công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện chi trả phù hợp, đúng quy định." thành "Ngày đăng ký cuối cùng là 24/02/2022. Thời gian thực hiện là 17/3/2022. Xin gửi file quyết định đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm

 
 
Xem tiếp 

Ngày: 05/01/2022

                              Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

       Ngày 05/01/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 01/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cồ tức đợt 3 năm 2021. Nay, Công ty trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức như sau :

 Chi tiết xem file đính kèm

 

 
Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI