THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2011

Ngày: 15/06/2011

Căn cứ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 và Quyết định số 17/2011/QĐ-HĐQT ngày 26/5/2011 v/v Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011;
           Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 như sau:
           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:         12% (1.200 đồng/cổ phiếu).
           2. Hình thức chi trả: do từng cổ đông chọn một trong các hình thức sau:
               - Nhận trực tiếp tại văn phòng Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình số 28 – 30 đường Điện Biên phủ, thành phố Quy Nhơn;
                 Cá nhân nhận trực tiếp phải mang theo: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP); Giấy uỷ quyền nhận cổ tức (GUYNCT) được xác nhận của địa phương (nếu là người được uỷ quyền); Giấy tờ tuỳ thân ghi trên GCNSHCP hoặc GUYNCT.
              - Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân/đơn vị đối với cổ đông có Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản;
              - Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng đối với cổ đông cá nhân có Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND.
           3. Ngày chốt danh sách chi trả: 15/6/2011
           4. Ngày thực hiện chi trả: từ ngày 01/7/2011.
           5. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
           * Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì lập lại giấy để nghị.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN