THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TDB TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2-2017

Ngày: 24/11/2017

                                                       Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2017 của HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Cổ tức chi trả: 

 - Mức tạm ứng: 12% ( tương đương 1.200 đồng/ cổ phần);

 - Tổng giá trị chi trả: 9.876.000.000 đồng;

 - Hình thức chi trả: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện:

 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2017;

 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 15/12/2017;

 - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 26/12/2017.

3. Địa điểm thực hiện:

 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức từ Thành viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phiếu đã đăng ký.

 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty hoặc Công ty sẽ chuyển vào tài khoản mà người sở hữu cổ phiếu đã đăng ký với Công ty.

1.Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

2. Giấy uỷ quyền nhận cổ tức

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN