THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2017 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT I 2018

Ngày: 03/05/2018

 

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chỉ trả cổ tức cho cổ đông, chi tiết:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2018

+ Tỷ lệ thực hiện: 25% trong đó thanh toán cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 là 3%, cổ tức còn lại năm 2017 là 6% và tạm ứng 16% cổ tức đợt 1/2018.

+ Thời gian thực hiện: 25/5/2018

 Chi tiet xem file dinh kem

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN