THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB trả cổ tức đợt 1 năm 2012

Ngày: 25/07/2012

 Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 3 ngày 20/07/2012, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 như sau:
           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:      20% (2.000 đồng/cổ phiếu).
                -    Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt :               10,00%
                -    Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu :              10,00%
           2.Thời gian tiến hành việc chi trả :         
                -    Đối với hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 15/08/2012
                -    Đối với hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : sẽ thông báo sau, khi đã được UBCKNN chấp nhận          
           3. Ngày chốt danh sách chi trả :          31/07/2012
           5. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
           * Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì lập lại giấy để nghị.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN