SẢN LƯỢNG ĐIỆN

Ngày: 11/11/2021

Quí III năm 2021 sản lượng điện đạt 4,129 triệu kWh bằng 55,56% so với cùng kỳ năm 2020; tổng doanh thu đạt 3,855 tỉ đồng bằng 58,26% so với cùng kỳ năm 2020
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện đạt 40,784 triệu kWh bằng 158,05% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 82,39% so với kế hoạch cả năm 2021; tổng doanh thu đạt 49,627 tỉ đồng bằng 141,67% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 83,60% so với kế hoạch cả năm 2021; lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 26,658 tỉ đồng bằng 149,47% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 90,62% so với kế hoạch cả năm 2021 
Xem tiếp 

Ngày: 28/07/2021

     Lũy kế sáu tháng đầu năm 2021, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 36,65 triệu kWh, đạt 74,05% kế hoạch cả năm và bằng 199,51% so với cùng kỳ năm 2020.

    Tổng doanh thu là 45,772 tỉ đồng, đạt 77,11% kế hoạch cả năm và bằng 161,10% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 30,062 tỉ đồng, đạt 91,48% kế hoạch cả năm và bằng 179,30% so với cùng kỳ năm 2020. 
 
Xem tiếp 

Ngày: 08/04/2021

      Qúy I/2021, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 20.902 triệu kWh, đạt 118.76% kế hoạch quý và 221.25% so với cùng kỳ năm 2020. 

     Tổng doanh thu là 25.732 tỉ đồng, đạt 112.94% kế hoạch quý, bằng 167.79% so với cùng kỳ năm 2020.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 17.397 tỉ đồng, đạt 117.30% kế hoạch quý, bằng 188.84% so với cùng kỳ năm 2020.

 

 
Xem tiếp 

Ngày: 12/01/2021

   Trong quý IV/2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 15,935 triệu kWh, bằng 117,37% kế hoạch năm và bằng 98,35% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 18,468 tỉ đồng, bằng 110,92% kế hoạch và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019Lợi nhuận sau thuế TNDN là 9,873 tỉ đồng, bằng 114,15% kế hoạch và bằng 97,46% so với cùng kỳ năm 2019

    Tính đến hết năm 2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 41,740 triệu kWh, đạt 100,22% kế hoạch cả năm và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 53,497 tỉ đồng, đạt 100,60% kế hoạch cả năm và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 27,708 tỉ đồng, đạt 105,71% kế hoạch cả năm và bằng 97,46% so với cùng kỳ năm 2019. 

 

Xem tiếp 

Ngày: 01/11/2020

   Trong quý III/2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 7,432 triệu kWh, bằng 109.11% kế hoạch. Tổng doanh thu là 6,618 tỉ đồng, bằng 163,32% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 1,953 tỉ đồng, bằng 156,31% kế hoạch

    Lũy kế chín tháng đầu năm 2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 25,804 triệu kWh, đạt 61,95% kế hoạch cả năm và bằng 85,11% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 35,029 tỉ đồng, đạt 65,87% kế hoạch cả năm và bằng 87,00% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 17,835 tỉ đồng, đạt 68,04% kế hoạch cả năm và bằng 86,79% so với cùng kỳ năm 2019. 
Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN