SẢN LƯỢNG ĐIỆN

Ngày: 01/02/2024

     Qúy IV/2023, Nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 14.881 triệu kWh, đạt 162.85% kế hoạch quý và 113.68% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 19.367 tỉ đồng, đạt 145.52% kế hoạch quý, bằng 121.5% so với cùng kỳ năm 2022.

     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 7.368 tỉ đồng, đạt 171.92% kế hoạch quý, bằng 128.38% so với cùng kỳ năm 2022.

    Tính cà năm 2023, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 61.812 triệu kWh, đạt 111.43% kế hoạch năm và bằng 97.1% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 75.903 tỉ đồng, đạt 111.50% kế hoạch năm, bằng 100.61% so với cùng kỳ năm 2022.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 34.278 tỉ đồng, đạt 117.17% kế hoạch năm, bằng 88.77% so với cùng kỳ năm 2022.
Xem tiếp 

Ngày: 15/07/2023

      Qúy II/2023, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 21.549 triệu kWh, đạt 103.1% kế hoạch quý và 103.1% so với cùng kỳ năm 2022. 

     Tổng doanh thu là 26.872 tỉ đồng, đạt 103.94% kế hoạch quý, bằng 103.94% so với cùng kỳ năm 2021.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 16.243 tỉ đồng, đạt 103.95% kế hoạch quý, bằng 103.95% so với cùng kỳ năm 2021.
Xem tiếp 

Ngày: 17/04/2023

       Qúy I/2023, Nhà máy thủy điện Định Bình sản xuất được 19.224 triệu Kwh, đạt 89.21% so với kế hoạch quý I/2023 và so với cùng kỳ năm 2022.

      Tồng doanh thu là 24.289 tỉ đống, đạt 81.80% so với kế hoạch quý I/2023 và 90.39% so với cùng kỳ năm 2022.

      Lợi nhuận sau thế TNDN là 12.479 tỉ đống, đạt 86.39% so với kế hoạch quý I/2023 và 76.32% so với cùng kỳ năm 2022 

Xem tiếp 

Ngày: 15/01/2023

    Tính đến hết năm 2022, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 63,659 triệu kWh, đạt 123,39% so với kế hoạch cả năm và bằng 118,58% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu là 75,439 tỉ đồng, đạt 112,48% so với kế hoạch cả năm và bằng 115,06% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 38,614 tỉ đồng, đạt 111,69% so với kế hoạch cả năm và bằng 108,59% so với cùng kỳ năm 2021. 

 

Xem tiếp 

Ngày: 22/07/2022

      Qúy II/2022, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 19.565 triệu kWh, đạt 95.58% kế hoạch quý và 124.21% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu là 23.793 tỉ đồng, đạt 85.46% kế hoạch quý, bằng 118.73% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 13.789 tỉ đồng, đạt 92.98% kế hoạch quý, bằng 121.12% so với cùng kỳ năm 2021.

      Tồng hợp 6 tháng đầu năm 2022, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 41.115 triệu kWh, đạt 79,69% kế hoạch năm và 112.17% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu là 50.665 tỉ đồng, đạt 75.54% kế hoạch năm, bằng 110.69% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 30.032 tỉ đồng, đạt 93% kế hoạch năm, bằng 111.23% so với cùng kỳ năm 2021.

 

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN