SẢN LƯỢNG ĐIỆN

Ngày: 22/07/2022

      Qúy II/2022, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 19.565 triệu kWh, đạt 95.58% kế hoạch quý và 124.21% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu là 23.793 tỉ đồng, đạt 85.46% kế hoạch quý, bằng 118.73% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 13.789 tỉ đồng, đạt 92.98% kế hoạch quý, bằng 121.12% so với cùng kỳ năm 2021.

      Tồng hợp 6 tháng đầu năm 2022, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 41.115 triệu kWh, đạt 79,69% kế hoạch năm và 112.17% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu là 50.665 tỉ đồng, đạt 75.54% kế hoạch năm, bằng 110.69% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 30.032 tỉ đồng, đạt 93% kế hoạch năm, bằng 111.23% so với cùng kỳ năm 2021.

 

 

Xem tiếp 

Ngày: 11/04/2022

      Qúy I/2022, Nhà máy thủy điện Định Bình sản xuất được 21.549 triệu Kwh, đạt 103.1% so với cùng kỳ năm 2021.

      Tồng doanh thu là 26.872 tỉ đống, đạt 103.94% so với cùng kỳ năm 2021.

      Lợi nhuận sau thế TNDN là 16.243 tỉ dống, đạt 103.95% so với cùng kỳ năm 2021 

 
Xem tiếp 

Ngày: 19/01/2022


 

Xem tiếp 

Ngày: 11/11/2021

Quí III năm 2021 sản lượng điện đạt 4,129 triệu kWh bằng 55,56% so với cùng kỳ năm 2020; tổng doanh thu đạt 3,855 tỉ đồng bằng 58,26% so với cùng kỳ năm 2020
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện đạt 40,784 triệu kWh bằng 158,05% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 82,39% so với kế hoạch cả năm 2021; tổng doanh thu đạt 49,627 tỉ đồng bằng 141,67% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 83,60% so với kế hoạch cả năm 2021; lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 26,658 tỉ đồng bằng 149,47% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 90,62% so với kế hoạch cả năm 2021 
 
Xem tiếp 

Ngày: 28/07/2021

     Lũy kế sáu tháng đầu năm 2021, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 36,65 triệu kWh, đạt 74,05% kế hoạch cả năm và bằng 199,51% so với cùng kỳ năm 2020.

    Tổng doanh thu là 45,772 tỉ đồng, đạt 77,11% kế hoạch cả năm và bằng 161,10% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 30,062 tỉ đồng, đạt 91,48% kế hoạch cả năm và bằng 179,30% so với cùng kỳ năm 2020. 
 
Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN