SẢN LƯỢNG ĐIỆN
TÌNH HÌNH KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Ngày: 01/07/2013

         Sáu tháng đầu năm 2013, mặc dù bị khô hạn nặng, sản lượng điện là 21,58 triệu kWh đạt 43,17% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng điện của nhà máy mở rộng là 7,42 triệu kWh.

         Tổng doanh thu tiền điện là 20,31 tỉ đồng đạt 47,54% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 8,23 tỉ đồng đạt 46,44% kế hoạch năm (lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 còn lại chưa chia là 1,76 tỉ đồng) 
 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN