SẢN LƯỢNG ĐIỆN
TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2013

Ngày: 02/07/2013

         Năm 2013, sản lượng điện là 54,88 triệu kWh đạt 109,52% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng điện của nhà máy mở rộng là 18,16 triệu kWh.
       
         Tổng doanh thu tiền điện là 44,504 tỉ đồng đạt 104,18% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 17,921 tỉ đồng đạt 101.19% kế hoạch năm.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN