SẢN LƯỢNG ĐIỆN
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Ngày: 12/01/2018

           Năm 2017, với sản lượng điện đạt được là 59,791 triệu kWh, Nhà máy thuỷ điện Định Bình đã sản xuất vượt 16,17% so với  kế hoạch năm và cao hơn so với thực hiện năm 2016 là 17,71%. 

           Tổng doanh thu đạt được là 63,102 tỷ đồng tương đương 104,91% kế hoạch năm và bằng 105,48% so với kết quả thực hiện về doanh thu năm 2016.

           Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.540 đồng (Cổ tức được Đại hội đồng cổ đông giao tại phiên họp thường niên 2017 là không dưới 30%), đã tạm ứng cổ tức bằng tiền trong năm là 29%.

           Trân trọng!

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN