SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2016

Ngày: 11/04/2016

    Qúy I/2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 11.322 triệu kWh, đạt 92.92% kế hoạch quý, bằng 76.53% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 17.110 tỉ đồng, đạt 98.5% kế hoạch quý, bằng 103.39% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN là 10.195 tỉ đồng, đạt 96.64% kế hoạch quý, bằng 106.4% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.117đ/cp, đạt 96.65% kế hoạch quý, và bằng 101.12% so với cùng kỳ năm 2015

( DHP )
TIN LIÊN QUAN