SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2022

Ngày: 11/04/2022

      Qúy I/2022, Nhà máy thủy điện Định Bình sản xuất được 21.549 triệu Kwh, đạt 103.1% so với cùng kỳ năm 2021.

      Tồng doanh thu là 26.872 tỉ đống, đạt 103.94% so với cùng kỳ năm 2021.

      Lợi nhuận sau thế TNDN là 16.243 tỉ dống, đạt 103.95% so với cùng kỳ năm 2021 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN