SẢN LƯỢNG ĐIỆN
SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 11/2014

Ngày: 04/12/2014

     Tháng 11/2014 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 3,44 triệu kWh đạt 5,7% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 3,204 tỉ đồng bằng 6,54 % kế hoạch năm 2014.

      Lũy kế 11 tháng của năm 2014 sản xuất được 35,96 triệu kWh đạt 59,93% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 33,61 tỉ đồng bằng 68,69% kế hoạch năm 2014.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN