SẢN LƯỢNG ĐIỆN
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Ngày: 28/01/2015

      Năm 2014 sản xuất được 48,165 triệu kWh đạt 80,28% kế hoạch năm và bằng 87,95% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 44,883 tỉ đồng bằng 91,74% kế hoạch năm và bằng 100,85% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 17,289 tỉ đồng đạt 83,16% kế hoạch năm và bằng 96,16%% so với cùng kỳ năm 2013

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN