SẢN LƯỢNG ĐIỆN
KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2018

Ngày: 10/04/2018

     Qúy I/2018, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 22.995 triệu kWh, đạt 112.60% kế hoạch so với cùng kỳ năm 2017. 

     Tổng doanh thu là 26.670 tỉ đồng, đạt 115.57% kế hoạch quý, bằng 118.83% so với cùng kỳ năm 2017.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 16.872 tỉ đồng, đạt 120.95% kế hoạch quý, bằng 123.80% so với cùng kỳ năm 2017. 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN