SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Ngày: 12/01/2021

   Trong quý IV/2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 15,935 triệu kWh, bằng 117,37% kế hoạch năm và bằng 98,35% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 18,468 tỉ đồng, bằng 110,92% kế hoạch và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019Lợi nhuận sau thuế TNDN là 9,873 tỉ đồng, bằng 114,15% kế hoạch và bằng 97,46% so với cùng kỳ năm 2019

    Tính đến hết năm 2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 41,740 triệu kWh, đạt 100,22% kế hoạch cả năm và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 53,497 tỉ đồng, đạt 100,60% kế hoạch cả năm và bằng 94,65% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 27,708 tỉ đồng, đạt 105,71% kế hoạch cả năm và bằng 97,46% so với cùng kỳ năm 2019. 

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN