SẢN LƯỢNG ĐIỆN
SẢN LƯỢNG ĐIỆN QUÝ III/2014

Ngày: 09/10/2014

    Tháng 9/2014, nhà máy thủy điện Định Bình sản xuất được 0,36 triệu Kwh. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 205,623 triệu.
     

    Qúy III/2014, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 6,36 triệu kWh đạt 63,6% kế hoạch, bằng 36,77% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu tiền điện thương phẩm là  3,60 tỉ đồng bằng 64,19% kế hoạch,  và bằng 36,74% so với cùng kỳ năm 2013.

      Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014 sản xuất được 31,25 triệu kWh đạt 52,09% kế hoạch năm 2014, bằng 80,39% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 29,69 tỉ đồng bằng 60,69% kế hoạch năm 2014.
( DHP )
TIN LIÊN QUAN