SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019

Ngày: 13/10/2019

   Trong quý II/2019, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 3,095 triệu kWh, bằng 59,75% kế hoạch . Tổng doanh thu là 2,318 tỉ đồng, bằng 60.08,% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế TNDN là -1.20 tỉ đồng. 

    Lũy kế chín tháng đầu năm 2019, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 30,319 triệu kWh, đạt 69,04% kế hoạch cả năm và bằng 80,30% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu là 40,077 tỉ đồng, đạt 69,04% kế hoạch cả năm và bằng 83,46% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 20,550 tỉ đồng, đạt 73,37% kế hoạch cả năm và bằng 80,29% so với cùng kỳ năm 2018. 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN