SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

Ngày: 20/01/2017

    Qúy IV năm 2016, nhà máy sản xuất được 18.23 triệu kWh, đạt 151.19% kế hoạch quý, bằng 141.58% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 10.429 tỉ đồng, đạt 186.56% kế hoạch quý.
 
   Năm 2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 50.79 triệu kWh, đạt 112.87% kế hoạch năm, bằng 100.01% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 55.081 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước và dịch vụ môi trường rừng), đạt 117.28% kế hoạch năm, bằng 106.42% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 là 31.273 tỉ đồng, đạt 134.17% kế hoạch năm, bằng 105.74% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 3.610 đ/cp, đạt 117.40% kế hoạch năm, và bằng 105.76% so với cùng kỳ năm 2015

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN