SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Sản lượng điện tháng 2/2014

Ngày: 01/02/2014

Tháng 2/2014 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 5,15 triệu kWh đạt 8,6% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 5,49 tỉ đồng bằng 10,2% kế hoạch năm 2014.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN