SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Sản lượng điện tháng 7/2014

Ngày: 11/07/2014

     Tháng 7/2014 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 4,57 triệu kWh đạt 7,62% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 2,58 tỉ đồng bằng 5,28% kế hoạch năm 2014.

      Lũy kế  7 tháng đầu năm 2014 sản xuất được 29,47 triệu kWh đạt 49,12% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 28,68 tỉ đồng bằng 58,62% kế hoạch năm 2014.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN