SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Ngày: 01/02/2020

    Trong quý IV/2019, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 12,120 triệu kWh, bằng 86,35% kế hoạch năm và bằng 181,66% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu là 14,822 tỉ đồng, bằng 88,02% kế hoạch và bằng 192,26% so với cùng kỳ năm 2018Lợi nhuận sau thuế TNDN là 6,346 tỉ đồng. 

    Tính đến hết năm 2019, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 42,440 triệu kWh, đạt 82,95% kế hoạch cả năm và bằng 87,49% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu là 56,524 tỉ đồng, đạt 97,38% kế hoạch cả năm và bằng 100,44% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 28,430 tỉ đồng, đạt 101,51% kế hoạch cả năm và bằng 103,04% so với cùng kỳ năm 2018. 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN