SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

Ngày: 01/08/2019

   Trong quý II/2019, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 9,625 triệu kWh, bằng 93,85% kế hoạch và 70,62% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu là 15,136 tỉ đồng, bằng 107,02% kế hoạch và 86,56% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 8,038 tỉ đồng, đạt 102,92% kế hoạch năm và bằng 79,96% so với cùng kỳ năm 2018. 

    Lũy kế sáu tháng đầu năm 2019, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 27,224 triệu kWh, đạt 53,21% kế hoạch cả năm và bằng 74,27% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu là 37,741 tỉ đồng, đạt 65,02% kế hoạch cả năm và bằng 85,46% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 21,751 tỉ đồng, đạt 77,66% kế hoạch cả năm và bằng 80,91% so với cùng kỳ năm 2018. 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN