SẢN LƯỢNG ĐIỆN
KẾT QUẢ SXKD QUÍ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2021

Ngày: 11/11/2021

Quí III năm 2021 sản lượng điện đạt 4,129 triệu kWh bằng 55,56% so với cùng kỳ năm 2020; tổng doanh thu đạt 3,855 tỉ đồng bằng 58,26% so với cùng kỳ năm 2020
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện đạt 40,784 triệu kWh bằng 158,05% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 82,39% so với kế hoạch cả năm 2021; tổng doanh thu đạt 49,627 tỉ đồng bằng 141,67% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 83,60% so với kế hoạch cả năm 2021; lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 26,658 tỉ đồng bằng 149,47% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 90,62% so với kế hoạch cả năm 2021 
 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN