SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Ngày: 19/07/2018


   Trong quý II/2018, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 13,629 triệu kWh, bằng 72,44% kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu là 17,487 tỉ đồng, bằng 87,62% kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 10,053 tỉ đồng, đạt 80,10% kế hoạch nămvà  bằng 77,33% so với cùng kỳ năm 2017. 

    Lũy kế sáu tháng đầu năm 2018, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 36,654 triệu kWh, đạt 61,33% kế hoạch cả năm và bằng 93,36% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu là 44,163 tỉ đồng, đạt 68,17% kế hoạch cả năm và bằng 100,67% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 26,884 tỉ đồng, đạt 85,84% kế hoạch cả năm và bằng 100,95% so với cùng kỳ năm 2017. 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN