SẢN LƯỢNG ĐIỆN
SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 10/2014

Ngày: 05/11/2014

     Tháng 10/2014 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 1,26 triệu kWh đạt 2,1% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 718,658 triệu đồng bằng 1,46% kế hoạch năm 2014.

      Lũy kế 10 tháng của năm 2014 sản xuất được 32,52 triệu kWh đạt 54,2% kế hoạch năm 2014, bằng 137,5% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 30,41 tỉ đồng bằng 62,16% kế hoạch năm 2014.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN