SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Thông báo kết quả sàn xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

Ngày: 19/01/2016

Năm 2015 sản xuất được 50,736 triệu kWh - đạt 97,06% kế hoạch năm và bằng 105,53% so với năm 2014.

Doanh thu tiền điện thương phẩm là 51,965 tỉ đồng - bằng 106,55% kế hoạch năm và bằng 124,91% so với năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 29,605 tỉ đồng - đạt 121,93% kế hoạch năm và bằng 171,23% so với năm 2014

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN