SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

Ngày: 01/01/2009

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
     + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2009:
           * Sản lượng điện thương phẩm:                    40 triệu kWh
           * Tổng doanh thu:                                              23.825.000.000 đ
           * Lợi nhuận sau thuế TNDN:                          12.351.000.000 đ
           * Cổ tức:                                                              17,08 %
           * Phân phối lợi nhuận năm 2009: Đại hội cổ đông năm 2010 căn cứ vào giá trị doanh thu thực tế cuối năm tài chính làm cơ sở phân chia lợi nhuận.
     + Hoàn thành quyết toán công trình dự án NMTĐ Định Bình.
     + Đăng ký xong hoạt động công ty theo mô hình công ty đại chúng.
     +Triển khai dự án mở rộng công suất nhà máy, phấn đấu hoàn thành các thủ tục đầu tư trong năm 2009 và hoàn thành trong năm 2012.
Chi tiết xem Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN