SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng dầu năm 2018

Ngày: 19/11/2018

      Qúy III/2018, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 5.18 triệu kWh, đạt 82.88% kế hoạch và 62.04% so với cùng kỳ năm 2017. 

      Tổng doanh thu là 3.858 tỉ đồng, đạt 81.12% kế hoạch quý, bằng 64.72% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 1.29 tỉ đồng.
      Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng đạt 41.838 triệu kWh, đạt 69.97% kế hoạch năm, bằng 87.30% so với cùng kỳ năm 2017. 
      Tổng doanh thu 9 tháng là 48.021 tỉ đồng, bằng 74.12% kế hoạch năm và 96.83% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 25.594 tỉ đồng, bằng 81.70% kế hoạch năm và 96.02% cùng kỳ năm 2017
 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN