SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

Ngày: 21/07/2020

    Lũy kế sáu tháng đầu năm 2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 18,37 triệu kWh, đạt 44,11% kế hoạch cả năm và bằng 67.48% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 28,441 tỉ đồng, đạt 53,48% kế hoạch cả năm và bằng 74,62% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 15,881 tỉ đồng, đạt 60,59% kế hoạch cả năm và bằng 73,02% so với cùng kỳ năm 2019. 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN