SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2020

Ngày: 16/04/2020

     Qúy I/2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 9.477 triệu kWh, đạt 87.58% kế hoạch và 53.68% so với cùng kỳ năm 2019. 

     Tổng doanh thu là 15.336 tỉ đồng, đạt 89.09% kế hoạch quý, bằng 67.97% so với cùng kỳ năm 2019.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 8.739 tỉ đồng, đạt 100.42% kế hoạch quý, bằng 64.54% so với cùng kỳ năm 2019.
( DHP )
TIN LIÊN QUAN