SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Sản lượng điện quí I/2014

Ngày: 20/03/2014

Quí I năm 2014 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 11,245 triệu kWh đạt 18,43% kế hoạch năm. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 10,866 tỉ đồng bằng 22,21% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 4,457 tỉ đồng đạt 21,44% kế hoạch năm.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN