SẢN LƯỢNG ĐIỆN
SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 8/2014

Ngày: 09/10/2014

      Tháng 8/2014 nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 1,42 triệu kWh đạt 2,65% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 807,110 triệu đồng bằng 1,34 kế hoạch năm 2014.

      Lũy kế 8 tháng đầu năm 2014 sản xuất được 30,89 triệu kWh đạt 51,48% kế hoạch năm 2014. Doanh thu tiền điện thương phẩm là 29,48 tỉ đồng bằng 60,26% kế hoạch năm 2014.

( DHP )
TIN LIÊN QUAN