SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020

Ngày: 01/11/2020

   Trong quý III/2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 7,432 triệu kWh, bằng 109.11% kế hoạch. Tổng doanh thu là 6,618 tỉ đồng, bằng 163,32% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 1,953 tỉ đồng, bằng 156,31% kế hoạch

    Lũy kế chín tháng đầu năm 2020, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 25,804 triệu kWh, đạt 61,95% kế hoạch cả năm và bằng 85,11% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu là 35,029 tỉ đồng, đạt 65,87% kế hoạch cả năm và bằng 87,00% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 17,835 tỉ đồng, đạt 68,04% kế hoạch cả năm và bằng 86,79% so với cùng kỳ năm 2019. 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN