SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016

Ngày: 06/10/2016

    Qúy III, nhà máy sản xuất được 8.20 triệu kWh, đạt 82.01% kế hoạch quý, bằng 109.93% so với cùng kỳ năm 2015
 
   Chín tháng đầu năm 2016, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 23.56 triệu kWh, đạt 72.37% kế hoạch năm, bằng 86.01% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu là 40.16 tỉ đồng, đạt 85.52% kế hoạch năm, bằng 91.04% so với cùng kỳ năm 2015.

    Lợi nhuận sau thuế TNDN chín tháng đầu năm 2016  là 20.90 tỉ đồng, đạt 89.69% kế hoạch năm, bằng 97.35% so với cùng kỳ năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.416 đ/cp, đạt 86.29% kế hoạch năm, và bằng 92.60% so với cùng kỳ năm 2015

( DHP )
TIN LIÊN QUAN