SẢN LƯỢNG ĐIỆN
Tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2019

Ngày: 07/04/2019

    Qúy I/2019, nhà máy thuỷ điện Định Bình sản xuất được 17.509 triệu kWh, đạt 85.88% kế hoạch và 76.36% so với cùng kỳ năm 2018. 

     Tổng doanh thu là 22.410 tỉ đồng, đạt 97.11% kế hoạch quý, bằng 84.03% so với cùng kỳ năm 2018.
 
     Lợi nhuận sau thuế TNDN là 13.539 tỉ đồng, đạt 97.05% kế hoạch quý, bằng 80.25% so với cùng kỳ năm 2018.
( DHP )
TIN LIÊN QUAN